Використання бюджетних коштів у ДНЗ № 29 "Росинка"

за січень - травень 2020 року.

 КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 

Січень 2020

 

-

 

Лютий 2020

6379,31

369,67

Послуги зв’язку та інтернет

475,64

Дератизація та дезінфекція

300,00

Заправка, поточний ремонт картріджа

386,00

Технічне обслуговування жироуловлювача

2200,00

Програмне забезпечення програмі MEdok

1000,00

Програмне забезпечення 1: С Бухгалтеря

498,00

Електронний ключ для підпису

1150,00

Монтаж радіатора

Березень 2020

2756,88

344,80

Послуги зв’язку та інтернет

162,12

Дератизація та дезінфекція

499,96

Технічне обслуговування та ремонт електрообладнання

1750,00

Монтаж радіатора

Квітень 2020

518,42

356,30

Послуги зв’язку та інтернет

162,12

Дератизація та дезінфекція

Травень 2020

2285,93

373,90

Послуги зв’язку та інтернет

162,12

Дератизація та дезінфекція

999,91

Технічне обслуговування та ремонт електрообладнання

750,00

Програмне забезпечення 1: С Бухгалтерія

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

Січень 2020

 

-

-

Лютий 2020

11103,50

3620,00

вогнегасники

3000,00

радіатори

1014,00

Канцелярські товари

240,00

Дезінфікуючи засоби 

3229,50

Миючі засоби

Березень 2020

8195,31

393,60

Сода харчова для господарських цілей

3151,15

Канцелярські товари

2371,70

Періодичні видання

2278,86

Миючі засоби

Квітень 2020

2487,00

2487,00

Дезінфікуючи засоби

Травень 2020

8997,48

3057,50

Лаки, фарби

1720,00

Дезінфікуючи засоби (дезкилимки, дезінфектори)

4219,98

Миючі засоби


    Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
   
               
      КОДИ    
  Дата (рік, місяць, число) 2020 04 01    
Установа Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №29 "Росинка" м.Суми, Сумської області за ЄДРПОУ 21113286    
Територія Ковпаківський за КОАТУУ 5910136600    
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430    
Орган державного управління Міністерство освіти і науки України за КОДУ 11085    
Вид економічної діяльності Дошкільна освіта за КВЕД 85.10    
Одиниця виміру: грн
Періодичність: проміжна
             
           
БАЛАНС    
на 01 квітня 2020 року    
           
      Форма №1-дс    
АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду    
1 2 3 4    
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ    
Основні засоби: 1000 - 1 572 208    
первісна вартість 1001 - 2 177 088    
знос 1002 - 604 880    
Інвестиційна нерухомість: 1010 - -    
первісна вартість 1011 - -    
знос 1012 - -    
Нематеріальні активи: 1020 - -    
первісна вартість 1021 - -    
накопичена амортизація 1022 - -    
Незавершені капітальні інвестиції 1030 - -    
Довгострокові біологічні активи: 1040 - -    
первісна вартість 1041 - -    
накопичена амортизація 1042 - -    
Запаси 1050 - 109 007    
Виробництво 1060 - -    
Поточні біологічні активи 1090 - -    
Усього за розділом І 1095 - 1 681 215    
ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ    
Довгострокова дебіторська заборгованість 1100 - -    
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: 1110 - -    
цінні папери, крім акцій 1111 - -    
акції та інші форми участі в капіталі 1112 - -    
Поточна дебіторська заборгованість:          
за розрахунками з бюджетом 1120 - -    
за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125 - -    
за наданими кредитами 1130 - -    
за виданими авансами 1135 - 2 023    
                   
                     
202000000017712904 АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "   ст. 1 з 3    
за розрахунками із соціального страхування 1140 - 1 175    
за внутрішніми розрахунками 1145 - -    
інша поточна дебіторська заборгованість 1150 - 28 487    
Поточні фінансові інвестиції 1155 - -    
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:          
національній валюті, у тому числі в: 1160 - 48 736    
касі 1161 - -    
казначействі 1162 - 48 736    
установах банків 1163 - -    
дорозі 1164 - -    
іноземній валюті 1165 - -    
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:          
єдиному казначейському рахунку 1170 - -    
рахунках в установах банків, у тому числі в: 1175 - -    
національній валюті 1176 - -    
іноземній валюті 1177 - -    
Інші фінансові активи 1180 - -    
Усього за розділом ІІ 1195 - 80 421    
ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1200 - -    
БАЛАНС 1300 - 1 761 636    
           
ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду    
1 2 3 4    
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ    
Внесений капітал 1400 - 1 621 777    
Капітал у дооцінках 1410 - -    
Фінансовий результат 1420 - 99 777    
Капітал у підприємствах 1430 - -    
Резерви 1440 - -    
Цільове фінансування 1450 - -    
Усього за розділом І 1495 - 1 721 554    
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ    
Довгострокові зобов’язання:          
за цінними паперами 1500 - -    
за кредитами 1510 - -    
інші довгострокові зобов’язання 1520 - -    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1530 - -    
Поточні зобов’язання:          
за платежами до бюджету 1540 - 229    
за розрахунками за товари, роботи, послуги 1545 - -    
за кредитами 1550 - -    
за одержаними авансами 1555 - -    
за розрахунками з оплати праці 1560 - 945    
за розрахунками із соціального страхування 1565 - -    
за внутрішніми розрахунками 1570 - -    
інші поточні зобов’язання, з них: 1575 - 38 908    
за цінними паперами 1576 - -    
Усього за розділом ІІ 1595 - 40 082    
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1600 - -    
                   
                     
202000000017712904 АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "   ст. 2 з 3    
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1700 - -    
БАЛАНС 1800 - 1 761 636    
           
           
Керівник (посадова особа)   Чепуренко ГВ    
           
Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов’язків бухгалтерської служби)
  ШЕВЧЕНКО МО    
                     
                   

 


    Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
           
      КОДИ
  Дата (рік, місяць, число) 2020 04 01
Установа Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №29 "Росинка" м.Суми, Сумської області за ЄДРПОУ 21113286
Територія Ковпаківський за КОАТУУ 5910136600
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління Міністерство освіти і науки України за КОДУ 11085
Вид економічної діяльності Дошкільна освіта за КВЕД 85.10
Одиниця виміру: грн
Періодичність: проміжна
         
       
ЗВІТ
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за I квартал 2020 року
       
      Форма №2-дс
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
ДОХОДИ      
Доходи від обмінних операцій   - -
Бюджетні асигнування 2010 1 183 029 -
Доходи від надання послуг (виконання робіт) 2020 58 933 -
Доходи від продажу активів 2030 - -
Фінансові доходи 2040 - -
Інші доходи від обмінних операцій 2050 - -
Усього доходів від обмінних операцій 2080 1 241 962 -
Доходи від необмінних операцій      
Податкові надходження 2090 - -
Неподаткові надходження 2100 - -
Трансферти 2110 - -
Надходження до державних цільових фондів 2120 - -
Інші доходи від необмінних операцій 2130 - -
Усього доходів від необмінних операцій 2170 - -
Усього доходів 2200 1 241 962 -
ВИТРАТИ      
Витрати за обмінними операціями   - -
Витрати на виконання бюджетних програм 2210 1 222 271 -
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 2220 - -
Витрати з продажу активів 2230 - -
Фінансові витрати 2240 - -
Інші витрати за обмінними операціями 2250 - -
Усього витрат за обмінними операціями 2290 1 222 271 -
                           
202000000017716674 АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "   ст. 1 з 3
Витрати за необмінними операціями      
Трансферти 2300 - -
Інші витрати за необмінними операціями 2310 - -
Усього витрат за необмінними операціями 2340 - -
Усього витрат 2380 1 222 271 -
Профіцит/дефіцит за звітний період 2390 19 691 -
                             
ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ
Найменування показника Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Загальнодержавні функції 2420 - -
Оборона 2430 - -
Громадський порядок, безпека та судова влада 2440 - -
Економічна діяльність 2450 - -
Охорона навколишнього природного середовища 2460 - -
Житлово-комунальне господарство 2470 - -
Охорона здоров’я 2480 - -
Духовний та фізичний розвиток 2490 - -
Освіта 2500 1 222 271 -
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2510 - -
УСЬОГО: 2520 1 222 271 -
                             
ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)
Стаття Код рядка Загальний фонд Спеціальний фонд
план на звітний рік фактична сума виконання за звітний період різниця (графа 4 мінус графа 3) план на звітний рік із урахуванням змін фактична сума виконання за звітний період різниця (графа 7 мінус графа 6)
1 2 3 4 5 6 7 8
ДОХОДИ              
Податкові надходження 2530 - - - - - -
Неподаткові надходження 2540 - - - - - -
Доходи від власності та підприємницької діяльності 2541 - - - - - -
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2542 - - - - - -
Інші неподаткові надходження 2543 - - - - - -
Власні надходження бюджетних установ 2544 - - - - - -
Доходи від операцій з капіталом 2550 - - - - - -
Офіційні трансферти, з них: 2560 - - - - - -
від органів державного управління 2561 - - - - - -
Цільові фонди 2570 - - - - - -
Надходження державних цільових фондів 2580 - - - - - -
Надходження Пенсійного фонду України 2581 - - - - - -
                           
                             
202000000017716674 АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "   ст. 2 з 3
Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 2582 - - - - - -
Надходження Фонду соціального страхування України 2583 - - - - - -
Інші надходження 2590 - - - - - -
Усього доходів 2600 - - - - - -
ВИТРАТИ              
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2610 - - - - - -
Використання товарів і послуг 2620 - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань 2630 - - - - - -
Поточні трансферти, з них: 2640 - - - - - -
органам державного управління інших рівнів 2641 - - - - - -
Соціальне забезпечення 2650 - - - - - -
Інші поточні видатки 2660 - - - - - -
Нерозподілені видатки 2670 - - - - - -
Придбання основного капіталу 2680 - - - - - -
Капітальні трансферти, з них: 2690 - - - - - -
органам державного управління інших рівнів 2691 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 2700 - - - - - -
Зовнішнє кредитування 2710 - - - - - -
Усього витрат 2780 - - - - - -
Профіцит/дефіцит за звітний період 2790 - - - - - -
                             
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Витрати на оплату праці 2820 790 613 -
Відрахування на соціальні заходи 2830 189 403 -
Матеріальні витрати 2840 240 445 -
Амортизація 2850 1 810 -
Інші витрати 2860 - -
Усього 2890 1 222 271 -
       
       
Керівник (посадова особа)   Чепуренко ГВ
       
Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов’язків бухгалтерської служби)
  ШЕВЧЕНКО МО
       
       
                           
                             

 Використання бюджетних коштів у ДНЗ № 29 "Росинка"

за листопад-грудень 2019 року.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

Найменування постачальника / виконавця

Предмет договору

Сума, грн.

1

ФОП Дужак О. І.

Проектор

8000,00

2

КОРП Дрібнооптовий

Новорічні подарунки для дітей-пільговиків

720,00

3

ФОП Кирилова Т. І.

Господарські товари для закладу

1996,50

Всього

10716,50

 КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 

Найменування постачальника / виконавця

Предмет договору

Сума, грн.

1

КП Міськсвітло

За послуги по ремонту та технічному обслуговуванню електромереж за грудень 2019

399,54

2

ДУ СОЛЦ МОЗ

Послуги дератизації та дезинфекції

151,40

3

ФОП Тарасенко

Обслуговування жироуловлювача

693,00

4

ТОВ «Центр сертифікації ключів»

Сертифікат та ключ для електронного підпису документів

166,00

 

5

ФОП Руденко Є. М. 

Послуги з поточного ремонту принтера та заправки картріджів

1110,29

 

6

А-МУССОН

Вивіз сміття

450,98

7

ПАТ Укртелеком

Послуги зв’язку (листопад-грудень)

576,48

Всього

3396,29

 

 Комунальні платежі

 

1

ТОВ ЕНЕРА СУМИ

Послуги з активної електроенергії за листопад

9518,00

2

ТОВ СУМИТЕПЛОЕНЕРГО

За послуги теплопостачання за листопад 2019

За послуги теплопостачання за грудень 2019

32947,18

 

35257,069

3

ПАТ Сумиобленерго

За перетік. реактивної енергії за: листопад 2019

грудень 2019

177,91

 

153,58

4

Водоканал

Оплата а послуги водопостачання та водовідвення 

листопад 2019

грудень 2019

 

 

2310,51

2232,84


Використання бюджетних коштів у ДНЗ № 29 "Росинка"

за жовтень 2019 року.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

Господарчі товари (миючі, чистячі) - 3156,3 (Берегиня)

Господарчі товари   - 2678,68 (ФОП Корнієнко)

 Канцтовари - 623,5

 

Всього - 6458,48


Використання бюджетних коштів у ЗДО № 29 "Росинка"

за вересень 2019 року.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

Господарчі товари (миючі, чистячі) - 2569,93 (Берегиня)

Господарчі товари   - 398,95 (ФОП Щербакова)

Офісна техніка - 280.00 (ФОП Руденко)

 Канцтовари - 515,64 (ТОВ "S.T.V.Ltd")

 

Всього - 3764,52


Перелік витрат по КЕКВ 2210,2220,2240 за період з 01.06.2018 р. по 31.05.2019р.